Vážení členovia MAS Tatry-Pieniny LAG a zástupcovia verejného sektora na území MAS,

Upozorňujeme Vás, že sme vyhlásili aktualizovanú výzvu IROP pre verejný sektor, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Výzva je otvorená, čo znamená, že projekty je možné predkladať kedykoľvek do vyčerpania finančnej alokácie, ktorá je 30 000 €. Projekty predložené v rámci tejto výzvy, musia byť ukončené najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, najneskôr však do 30.11.2023.
Vzhľadom na tento termín a na podmienku MAS vyčerpať tieto financie, bude MAS,  v prípade nezáujmu o túto výzvu, nútená tieto financie presunúť do iných opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov, z ktorej žiadateľ môže žiadať príspevok je 31 578,95 EUR, pričom príspevok predstavuje 95% t. j. 30 000 EUR.
Prosím Vás o nahlásenie záujmu o predloženie žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy. Ak by ste náhodou mali zámer, ktorý má však vyšší rozpočet ako alokácia vo výzve 30 000€, (max. 100 000€) kontaktujte ma.
 Bližšie informácie k výzve nájdete TU