Zmluva o poskytnutí NFP na animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD MAS Tatry – Pieniny LAG bola podpísaná 28.9.2018, účinnosť nadobudla dňa 9.11.2018. Predmetom a účelom zmluvy je realizácia aktivít projektu v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Obsah zmluvy je zverejnený na linke http://www.tatry-pieniny.com/zmluvy/