Oznamujeme, že došlo k aktualizácii výziev MAS pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 6.4., ktorá nadobudla platnosť 10.12.2019. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP (4.1 a 4.2) a aktualizácia príručky pre prijímateľa LEADER.”