Upozorňujeme zástupcov verejnej správy, že každý predložený projekt (ŽoNFP) v rámci stratégie CLLD zo strany obce:

  • musí byť v súlade s programom rozvoja obce  alebo programom rozvoja samosprávneho kraja.
  • pri verejnom obstarávaní ste povinní uplatňovať sociálny aspekt v zmysle Podmienok poskytnutia príspevku a Výberových kritérií na výber projektov, ktoré sú prílohou výzvy. Túto podmienku musia spĺňať aj žiadatelia, ktorí majú verejné obstarávanie už ukončené, preto odporúčame, aby ste si dokumentáciu z verejného obstarávania nechali skontrolovať odborne spôsobilou osobou, ktorá Vám verejného obstarávanie spracovávala, a to ešte pred podaním ŽoNFP.